OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
ANTICOR SP. Z O.O. (dalej ANTICOR)

I. DEFINICJE

 1. „OWS”  lub „OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY” – warunki sprzedaży i współpracy handlowej zawarte w niniejszym dokumencie.
 2. „SPRZEDAJĄCY” lub „ANTICOR” – ANTICOR Sp. z o.o. z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28.
 3. „KUPUJĄCY” – osoba prawna lub fizyczna, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa polskiego, nabywająca produkty od Sprzedającego.
 4. „PRODUKTY” – wyroby lub/i usługi oferowane przez Sprzedającego. W przypadku gdy z kontekstu danego postanowienia OWS wynika, że nie można go zastosować wprost do usług ofertowanych przez Sprzedającego, postanowienie to należy odnosić do usług odpowiednio.
 5. „MOQ” – minimalna ilość Produktów, które mogą być zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu.
 6. „Umowa” – Umowa sprzedaży, Umowa Dystrybucyjna, Umowa Handlowa i każda inna umowa (w tym umowa wykonawcza), na podstawie której ANTICOR będzie świadczyć odpłatne usługi lub przenosić własność lub prawo do korzystania z Produktów.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający produkuje i sprzedaje Produkty Kupującemu i dotyczą one wszystkich ofert sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWS Sprzedającego są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku jest niezbędne do prowadzenia współpracy handlowej ze Sprzedającym.
 2. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami. Przyjęte rozwiązania umowne odmienne niż zawarte w OWS mają pierwszeństwo przed zapisami OWS.
 4. OWS stają się częścią łączącej strony umowy.

III. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w sposób przewidziany prawem. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia, zawarcie umowy następuje z chwilą jego potwierdzenia do realizacji przez ANTICOR.
 2. Zamówienia powinny być składane w następujący sposób:
  1. E-mail na wskazany przez ANTICOR adres.
  2. Za pośrednictwem systemu EDI.
  3. Telefonicznie na wskazany przez ANTICOR numer.
  4. Faxem na wskazany przez ANTICOR numer.
  5. W inny wskazany przez ANTICOR sposób.
 3. Każde zamówienie dla swej skuteczności musi zawierać:
  1. Nazwę produktu, rozmiar, charakterystykę np.: kolor i ilość, przy czym nie może to być ilość mniejsza niż minimalna ilość stanowiąca wielokrotność pełnych opakowań zbiorczych lub innych minimalnych jednostek wskazanych przez ANTICOR.
  2. Jednostkową cenę netto zgodną z cennikiem lub indywidualnymi uzgodnieniami lub warunkami umowy.
  3. Termin dostawy Produktów lub Usług, przy czym nie może być on krótszy niż 3 dni robocze.
  4. Jeżeli realizacja zamówienia w terminie podanym przez Kupującego nie jest możliwa ANTICOR w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do wykonania, przedstawi najbliższy możliwy termin realizacji. Termin ten jest wiążący dla stron, o ile Kupujący nie zgłosi rezygnacji z zamówienia najdalej w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania takiego potwierdzenia od ANTICOR.
  5. Jeżeli po zawarciu umowy na realizację zmówienia z przyczyn niezależnych od ANTICOR wykonanie umowy
   w ustalonym terminie nie będzie możliwe, ANTICOR powiadomi o takim fakcie Kupującego wskazując najbliższy możliwy termin realizacji lub jej części. Termin ten będzie wiążący dla stron o ile Kupujący w terminie 3 dni roboczych nie odmówi jego akceptacji – w przypadku odmowy takiej akceptacji, o ile strony nie postanowią inaczej, umowa na realizacje zamówienia ulegnie rozwiązaniu w odniesieniu do Produktów lub Usług objętych umową. W takim przypadku stronom nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze lub inne związane z rozwiązaniem umowy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku dalszych opóźnień w stosunku do terminu wskazanego przez ANTICOR zgodnie ze zdaniem pierwszym.
  6. Każde zamówienie powinno zawierać adres dostawy i dane kontaktowe odbiorcy oraz czytelny podpis osoby uprawnionej do składania zamówień. W przypadku zamówień składanych za pomocą poczty elektronicznej uznaje się, że adres, spod którego wysłano zamówienie jest adresem kontaktowym Kupującego.
  7. Za wszelkie błędy w treści zamówienia odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 4. Strony zgodnie oświadczają, że nie wiążą ich żadne inne umowy, pisemne bądź ustne (w tym wynikające z poprzednich transakcji). Wszelkie warunki zawarte lub dołączone do korespondencji przesłanej przez Kupującego Sprzedającemu, uznaje się za odrzucone, a co za tym idzie nie mają zastosowania do niniejszych warunków i nie mogą być traktowane jako odstępstwa od warunków zawartych w niniejszej umowie na rzecz Kupującego. Niniejsze warunki mają pierwszeństwo przed powszechnie przyjętymi praktykami czy warunkami poprzednich transakcji, które nie mogą być przywoływane na potrzeby interpretacji niniejszych warunków.  Zamówienia złożone bez instrukcji dot. wysyłki nie będą przyjmowane przez ANTICOR.
 5. Zamówienia złożone i potwierdzone jako przyjęte przez ANTICOR nie mogą być wycofane, chyba że ANTICOR wyrazi na to zgodę na piśmie. Zamówienia wymagające specjalnego opakowania, w tym, między innymi, opakowania wymaganego w przypadku eksportu oraz zamówienia na produkty zmodyfikowane lub wytwarzane wyłącznie na specjalne zamówienie (spoza normalnej oferty) nie mogą zostać wycofane. Tym niemniej, jeśli ANTICOR wyrazi zgodę na anulowanie zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów związanych z dokonaniem tej czynności. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania transakcji sprzedaży na podstawie niniejszej Umowy bez odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego (z wyjątkiem zwrotu Kupującemu zapłaconej kwoty), jeśli produkcja lub sprzedaż produktów jest lub stanie się nieopłacalna lub powodować będzie nadmierne kłopoty techniczne.

IV. WYSYŁKA

 1. Sprzedający wysyła wszystkie zamówienia na warunkach „Ex-Works”. Terminy dostaw są szacunkowe, sprzedający nie gwarantuje dostawy w oznaczonym terminie.
 2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by wysyłka realizowana była terminowo i zastrzega sobie prawo realizowania dostawy w częściach. Jeśli strony nie ustaliły inaczej na piśmie, Sprzedający może dostarczyć i wystawić fakturę za ilość produktów plus minus dziesięć procent (10%) w stosunku do zamówionej ilości.  
 3. Wszelkie roszczenia dotyczące braków lub błędów, uszkodzeń w dostawach należy składać na piśmie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania produktów przez Kupującego.
 4. Realizacja zamówienia przez ANTICOR uzależniona jest od działania Siły Wyższej (działań wojennych, powodzi, pożarów, ciężkich warunków atmosferycznych, sporów pracowniczych, niemożliwości świadczenia, opóźnień spowodowanych przez działania władz, opóźnień dostawców dostarczających materiały i usługi w tym działania lub zaniechania podwykonawców, i innych okoliczności niezależnych od ANTICOR) utrudniającej lub uniemożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań, oraz innych zdarzeń i okoliczności niezależnych od Sprzedającego. Zdarzeniem siły wyższej w rozumieniu OWS jest także wprowadzenie na terenie państw Unii Europejskiej przepisów ograniczających import lub export towarów lub usług.
  W związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami ANTICOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Kupującego w wyniku lub w związku z opóźnieniem lub wstrzymaniem wykonania dostaw.
 5. Jeśli spedytor albo inny wysyłający opóźni dostawę produktów do Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienia i nie ma obowiązku zorganizować transportu ekspresowego dodatkowych produktów.  Jeśli strony nie ustaliły inaczej na piśmie, koszty transportu ekspresowego pokrywa Kupujący.
 6. Podane ceny skalkulowano z uwzględnieniem opakowań na standardowe przesyłki krajowe. Koszt dodatkowego opakowania ponad wyżej wymieniony standard pokrywa Kupujący, chyba że inaczej ustalono na piśmie.
 7. Wszelkie ciężary i ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzącą na Kupującego z chwilą wydania towaru.

V. CENY, PŁATNOŚCI

 1. Podane ceny, jeśli Sprzedający nie zaznaczył inaczej na piśmie, są cenami netto i nie obejmują dodatkowych opłat, ani kosztów transportu. Podlegają one podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) i inne, które go zastąpią lub zostaną wprowadzone dodatkowo. 
 2. Cenę produktu ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Cena jednostkowa wyrobów wynikająca z potwierdzenia zamówienia może wzrosnąć odpowiednio do wzrostu kosztów wytworzenia niezależnych od Sprzedającego (cena surowca, media energetyczne, podatki i opłaty, itp.) mających wpływ na koszty wytworzenia danego produktu.
 4. Ceny mogą ulec zmianie przy każdej dostawie produktów. Jeśli nie wskazano inaczej, zamówienia rozlicza się po cenach obowiązujących w dniu wysyłki.
 5. Produkty dostarczane będą na terenie Polski na koszt ANTICOR, jeżeli łączna cena za Produkty objęte jedną dostawą opiewać będzie na wartość przekraczającą kwotę minimalną wskazaną jako minimum logistyczne.
 6. Ustalenie ceny niższej niż wynikająca z cennika obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży wymaga ustalenia na piśmie. W przypadku niedokonania ustaleń zastosowanie znajdą ceny wynikające z cennika.
 7. Faktura wystawiona przez Sprzedającego płatna jest w terminie określonym na fakturze. W przypadku, gdy Sprzedający udzielił Kupującemu kredytu kupieckiego, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania zapłaty lub otwarcia nieodwołalnej akredytywy przed dokonaniem wysyłki. Od zaległych płatności naliczane będą odsetki maksymalne za opóźnienie w zapłacie przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W odniesieniu do każdego wysłanego produktu Sprzedający ma prawo żądać ustanowienia na jego rzecz zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu kupieckiego, które zostanie zwolnione po otrzymaniu całości należności. Sprzedający ma prawo przedłożyć kopię niniejszego dokumentu jako potwierdzenie o ustanowieniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie takie wygasa z chwilą zapłaty przez Kupującego całości ceny umownej.
  Bez względu na miejsce, w którym znajduje się Produkty, stanowi on majątek ruchomy, który Sprzedający ma pełne prawo zbyć w całości lub w części. Przed udzieleniem kredytu kupieckiego i wysłaniem towaru Sprzedający ma prawo zażądać ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, factoringu, zastawu, zastawu rejestrowego lub hipoteki albo innej formy zabezpieczenia – według własnego uznania. Sprzedający ma prawo uzależnić wydanie towaru od ustanowienia wybranego przez siebie zabezpieczenia wierzytelności.
 8. Faktura wystawiona przez ANTICOR płatna jest w terminie nie późniejszym niż w niej określonym.
 9. Zamówienie złożone przez Kupującego uznaje się za jego oświadczenie o wypłacalności i zdolności do zapłaty za zamówione produkty. Jeśli Kupujący zalega z płatnościami lub jeśli wszczęte zostało przez niego lub przeciwko niemu postępowanie upadłościowe, albo jeśli Kupujący dokona cesji na rzecz wierzycieli, bez zgody Sprzedającego, uznaje się, że Kupujący naruszył warunki Umowy, a Sprzedający ma wówczas prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę, przy czym wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Kupującego należności za produkty dostarczone i będące w produkcji.
 10. W przypadku klienta, który nie dokonał zakupu w okresie dłuższym niż 2 lata, Sprzedający może zażądać 100% przedpłaty.  
 11. Dla zamówień na towary sprowadzane bądź produkowane pod specjalne zamówienie klienta Sprzedający może zażądać przedpłaty.
 12. ANTICOR ma prawo wstrzymać się z realizacją dostaw produktów lub realizacją usług objętych umową w przypadku, gdy Kupujący popadnie w opóźnienie z jakimkolwiek świadczeniem należnym ANTICOR, w tym szczególnie gdy Kupujący opóźni się z zapłatą jakichkolwiek kwot wymagalnych na mocy poprzednio wystawionych faktur.
 13. Wyłącza się regulowanie wierzytelności Sprzedającego wynikających z zamówienia poprzez potrącenie wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego, bez uprzedniej i pisemnej zgody Sprzedającego.
 14. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem produktu i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką lub przelewem, albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności oraz może także jednostronnie zmienić termin płatności.
 15. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

VI. ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo zwrócić produkty wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ANTICOR-u zgodnie z poniższymi warunkami:
  1. produkty przygotowane na indywidualne zamówienie (produkty dedykowane) spoza oferty standardowej, specjalne czy „unikalne” nie podlegają zwrotowi w żadnej ilości;
  2. wszystkie zwracane produkty muszą być oryginalnie zapakowane, w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania,
   w stanie umożliwiającym ich dalszą sprzedaż;
  3. wszystkie koszty transportu w przypadku zwrotu towarów ponosi wyłącznie Kupujący. Ryzyko straty przechodzi
   na Sprzedającego dopiero po potwierdzeniu przez niego odbioru zwróconych towarów.

VII. REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Kupującego jest potwierdzania odbioru Produktów i Usług jak również sprawdzenie ich stanu pod względem ilości jak również jakości niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 2. W przypadku przesyłek dostarczanych przez ANTICOR za pośrednictwem firm spedycyjnych Kupujący zobowiązany jest natychmiast sprawdzić przesyłkę. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowań (paleta, karton) Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy w czasie przewozu nie nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktów. W przypadku ubytków lub uszkodzeń Kupujący obowiązany w obecności przewoźnika do spisania protokołu z opisem uszkodzeń i braków, oraz wykonania dokumentacji fotograficznej celem podjęcia dalszych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie ANTICOR.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu wad Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane Produkty lub Usługi do dyspozycji ANTICOR.
  1. Wszystkie reklamacje jakościowe lub ilościowe, będą zgłaszane do ANTICOR przez Kupującego elektronicznie na adres: reklamacje@anticor.pl, w terminie do 5 dni roboczych po ujawnieniu wad jakościowych i niezgodności ilościowych. ANTICOR w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Kupującego ustosunkuje się do złożonej reklamacji. Każde zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
   1. datę i numer dokumentu zakupu,
   2. numer listu przewozowego,
   3. nazwę lub nr katalogowy Produktu, którego dotyczy reklamacja,
   4. numer partii Produktu, którego dotyczy reklamacja (umieszczony na kartonie lub produkcie). W przypadku, kiedy przy odbiorze Produktu stwierdzono wadę jakościową, wówczas do zgłoszenia reklamacji dotyczącej tej wady, Kupujący dołączy kopię protokołu spisanego i potwierdzonego przez przewoźnika, który dostarczył Produkt. Jeśli reklamacja dotyczy różnicy ilościowej, która została ujawniona przy odbiorze Produktu, do każdego zgłoszenia reklamacji Kupujący winien dołączyć kopię listu przewozowego z naniesioną, w obecności przewoźnika, adnotacją o braku. W przypadku konieczności dokonania dodatkowej oceny jakości Produktów a w tym przeprowadzenia, testów i badań, lub w przypadku, gdy Kupujący nie przekazał wszystkich informacji lub dokumentów, o których mowa powyżej, okres rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas dokonywania tej oceny lub przekazywania wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów;
  2. Uznania reklamacji przez ANTICOR:
   1. w przypadku różnic ilościowych, kiedy ilość Produktów dostarczonych będzie niezgodna z zamówieniem / dokumentem sprzedaży – brak, ANTICOR niezwłocznie dokona wysyłki brakującej ilości Produktów w terminie do 7 dni roboczych lub dołączy brakujące ilości do kolejnego zamówienia / dostawy (jeśli strony tak ustalą) lub wystawi fakturę korygującą na produkt(y,) które nie zostały dostarczone;
   2. w przypadku różnic ilościowych, kiedy ilość Produktów dostarczonych będzie większa niż zamawiana / zafakturowana, ANTICOR zobowiązuje się do odbioru od Kupującego nadwyżki Produktów w terminie 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji, lub (jeśli strony tak ustalą) wystawi fakturę na Produkt(y), które zostały dostarczone;
   3. w przypadku wad jakościowych (w tym rodzajowych) ANTICOR może wymienić nieprawidłowe Produkty na właściwe, wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji lub przyjąć od Kupującego zwrot wadliwych Produktów oferując możliwość zakupienia takich samych wolnych od wad lub wystawi fakturę korygującą.

VIII. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty oferowane przez ANTICOR objęte są gwarancją, jeśli została zapłacona należność za nie oraz jeśli są prawidłowo zainstalowane, użytkowane i konserwowane, jako produkty wolne od wad materiałowych i wad wykonania. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wysyłki przez ANTICOR. ANTICOR nie udziela gwarancji w stosunku do produktów innych producentów lub produktów niewłaściwie przechowywanych, transportowanych, użytkowanych i zainstalowanych, skorodowanych lub przerobionych.  Usterki w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać do ANTICOR na piśmie. Odpowiedzialność ANTICOR jest ograniczona do wymiany wadliwego produktu lub, jeśli tak zdecyduje ANTICOR, do zwrotu Kupującemu ceny sprzedaży za produkt niezgodny z umową.
 2. Żaden przedstawiciel ani pełnomocnik ANTICOR poza Zarządem spółki nie jest upoważniony do zmiany warunków niniejszej gwarancji albo udzielenia dodatkowej gwarancji, wyraźniej lub dorozumianej. Ponadto, żaden taki przedstawiciel czy pełnomocnik nie ma prawa składać żadnych oświadczeń dotyczących produktów ANTICOR-u, które nie podlegają kwalifikacji i ograniczeniu odpowiedzialności zawartemu w niniejszej Umowie. Obowiązek wymiany towaru na wolny od wad lub zwrot ceny sprzedaży stanowi całość odpowiedzialności ANTICOR-u z tytułu gwarancji.
 3. Żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody następcze, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, w tym m.in. odpowiedzialności za utratę przydatności do użycia, utratę zysków, utratę towarów lub zakłócenia działalności. W żadnym razie odpowiedzialność ANTICOR-u nie może przekroczyć równowartości ceny sprzedaży.
 4. Gwarancja na produkty wytwarzane przez innych niż ANTICOR producentów, może być udzielona, o ile odrębny dokument podpisany przez uprawnionych przedstawicieli ANTICOR tak stanowi. W takim przypadku warunki gwarancji określa odrębny dokument gwarancyjny.
 5.  Mając na uwadze udzielaną gwarancję wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady.

IX. OFERTA

 1. Kupujący samodzielnie ocenia przydatność towarów i usług do zamierzonego przez niego celu.
 2. ANTICOR nie ponosi odpowiedzialności za użycie towaru niezgodnie ze wskazaniami lub za błędną lub niewłaściwą interpretacje informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach i innych materiałach drukowanych bądź w inny sposób przekazanych Kupującemu.
 3. ANTICOR zastrzega sobie prawo zaprzestania produkcji, wycofania z oferty, zmiany lub zmodyfikowania wzoru i/lub konstrukcji produktów sprzedawanych na podstawie niniejszych warunków, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego. 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kupujący zobowiązuje się zabezpieczyć i ochronić ANTICOR przed wszelkimi stratami, szkodami, wydatkami, roszczeniami z innych tytułów lub odpowiedzialności (w tym, między innymi, karami i grzywnami w zakresie określonym prawem, kosztami usług i konsultacji prawnych, technicznych i innych specjalistycznych) wynikających ze spowodowania szkody wskutek niewłaściwego korzystania przez Kupującego z dowolnego produktu dostarczonego przez ANTICOR na podstawie umowy. 
 2. Odpowiedzialność ANTICOR z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania danej Umowy Sprzedaży lub odpowiedzialność za jakość świadczenia z tytułu danej Umowy Sprzedaży ogranicza się do kwoty ceny podlegającej zapłacie na gruncie danej Umowy Sprzedaży.
 3. ANTICOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub następcze oraz utracone korzyści, jeżeli szkody te odniesione zostały przez Kupującego w związku z niewykonywaniem (nienależytym wykonywaniem) Umowy Sprzedaży przez ANTICOR.

XI. WŁAŚCIWE PRAWO I SĄD

 1. Niniejsze warunki podlegają i winny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.  Strony niniejszym przyjmują, że do niniejszych warunków stosuje się i wykorzystuje w celu interpretacji sprzedaży produktów na ich podstawie postanowień wyłącznie zasady prawa polskiego.
 2. Wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo wg. siedziby ANTICOR.

XII. SIŁA WYŻSZA I KLAUZULA UCIĄŻLIWOŚCI

 1. Zgodnie z przepisami klauzuli “Force Majeure Clause” 2003 wg reguł ICC w Paryżu oraz klauzuli nadzwyczajnych okoliczności “Hardship Clause” 2003 wg reguł ICC w Paryżu.
  • KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ MIH, 2003 R.
 2. Jeżeli inaczej nie ustalono w umowie pomiędzy stronami w sposób wyraźny lub dorozumiany, gdy strona umowy
  nie wypełnia jednego swojego obowiązku wynikającego z umowy lub większej ich liczby, wówczas następują konsekwencje wskazane w ust. 4 do 9 niniejszej klauzuli, jeżeli, a także w zakresie, w jakim dana strona udowodni, że:
  1. niewypełnienie przez nią obowiązków było spowodowane przeszkodą znajdującą się poza jej właściwą kontrolą; 
  2. w momencie zawierania umowy nie można było od niej oczekiwać, żeby była w stanie uwzględnić wystąpienie przeszkody;
  3. oraz nie mogła właściwie uniknąć ani przezwyciężyć skutków przeszkody.
 3. Jeżeli strona umowy nie wypełnia jednego swojego obowiązku wynikającego z umowy lub większej ich liczby na skuteknaruszenia strony trzeciej, którą zatrudniła do wypełnienia całości lub części umowy, wówczas konsekwencje wskazane w ust.4 do 9 niniejszej klauzuli stosuje się wyłącznie do strony umowy:
  1. jeżeli i w zakresie, w jakim strona umowy ustali wymagania określone w ust. 1 niniejszej klauzuli; oraz
  2. jeżeli i w zakresie, w jakim strona umowy udowodni, że takie same wymagania mają zastosowanie wobec strony trzeciej.
 4. Wobec braku dowodu świadczącego o przeciwnych okolicznościach i jeżeli nie uzgodniono inaczej w sposób wyraźny lub dorozumiany, wówczas uznaje się, że strona powołująca się na niniejszą klauzulę ustaliła warunki opisane w ust. 1 lit. (a) i (b) niniejszej klauzuli w przypadku wystąpienia jednej przeszkody lub większej liczby przeszkód podanych poniżej
  1. wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), konflikt zbrojny bądź poważne zagrożenie konfliktem zbrojnym (międzyinnymi wrogi atak, blokada, embargo wojskowe), działania wojenne, inwazja, akt wroga z zewnątrz, mobilizacjawojskowa na szeroką skalę;
  2. wojna domowa, zamieszki, bunt, władza wojskowa lub uzurpowana, powstanie, rozruchy lub niepokoje społeczne,przemoc tłumu, akt nieposłuszeństwa obywatelskiego;
  3. akt terroryzmu, sabotażu lub piractwa;
  4. działanie władzy zgodne lub niezgodne z prawem, zgodność z dowolnym przepisem lub zarządzeniem rządowym,rozporządzeniem, decyzją bądź instrukcją, wprowadzenie godziny policyjnej, wywłaszczenie, przejęcie przymusowe,zajęcie zakładu, rekwizycja, nacjonalizacja;
  5. zdarzenie losowe, zaraza, epidemia, klęska żywiołowa, między innymi gwałtowna burza, cyklon, tajfun, huragan,tornado, śnieżyca, trzęsienie ziemi, aktywność wulkaniczna, osunięcie się ziemi, fala pływowa, tsunami, powódźlub zniszczenie spowodowane uderzeniem pioruna, susza;
  6. wybuch, pożar, zniszczenie maszyn, urządzeń, zakładów lub instalacji dowolnego rodzaju, przedłużający się braktransportu, łączności lub prądu elektrycznego;
  7. ogólne zakłócenia w pracy, między innymi bojkot, strajk i lokaut, strajk włoski, okupacja zakładów i posesji zakładów.
 5. Strona, która w sposób uzasadniony powołuje się na niniejszą klauzulę, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, zostaje zwolnionaz konieczności wypełniania swoich zobowiązań wynikających z umowy od momentu, w którym przeszkoda spowodowałaniewypełnienie obowiązków, jeżeli stosowne powiadomienie zostało przekazane bezzwłocznie lub – w razie nieprzekazaniapowiadomienia – od momentu, w którym stosowne powiadomienie dotrze do drugiej strony.
 6. Strona, która w sposób uzasadniony powołuje się na niniejszą klauzulę, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, zostaje zwolnionaz odpowiedzialności odszkodowawczej lub z podjęcia wszelkich innych środków naprawczych wynikających z umowyza naruszenie umowy od momentu wskazanego w ust. 4.
 7. Jeżeli skutki przeszkody lub zdarzenia, na które powołuje się strona, mają charakter tymczasowy, wówczas konsekwencjewskazane w ust. 4 i 5 powyżej stosuje się na tyle, w zakresie i dopóki przeszkoda lub przedstawione zdarzenie, na które powołujesię strona, utrudnia wypełnianie przez stronę powołującą się na niniejszą klauzulę jej obowiązków umownych. Jeżeli niniejszyustęp ma zastosowanie, wówczas strona powołująca się na niniejszą klauzulę ma obowiązek powiadomienia drugiej stronyw momencie, gdy przeszkoda lub przedstawione zdarzenie przestaje utrudniać wypełnianie jej obowiązków umownych.
 8. Strona powołująca się na niniejszą klauzulę jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu ograniczeniaskutków działania przeszkody lub zdarzenia, na które powołuje się strona, w momencie realizacji jej obowiązków wynikającychz umowy.
 9. Jeżeli okres występowania utrudnienia, na które powołuje się strona na mocy ust. 1 niniejszej klauzuli, lub przedstawionezdarzenie, na które powołuje się strona na mocy ust. 3 niniejszej klauzuli, ma skutek powodujący znaczące pozbawienie jednejstrony umowy lub obu stron umowy tego, czego miały prawo oczekiwać na mocy umowy, wówczas dowolna strona ma prawodo rozwiązania umowy za stosownym okresem wypowiedzenia przekazanym drugiej stronie.
 10. Jeżeli stosuje się ust. 8 powyżej i dowolna strona na skutek dowolnej czynności drugiej strony umowy w ramach realizacjiumowy uzyskała korzyść przed rozwiązaniem umowy, wówczas strona uzyskująca wskazaną korzyść ma obowiązek zapłatydrugiej stronie kwoty odpowiadającej wartości wskazanej korzyści.

KLAUZULA UCIĄŻLIWOŚCI MIH, 2003 R.

 1. Strona umowy jest zobowiązana do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy, nawet jeżeli zdarzenia spowodowały, że wypełnianie obowiązków stało się bardziej obciążające niż można było w sposób uzasadniony przewidzieć w momencie zawierania umowy.
 2. Niezależnie od zapisów ust. 1 niniejszej klauzuli, jeżeli strona umowy udowodni, że
  1. kontynuacja wypełniania jej obowiązków wynikających z umowy stała się nadmiernie obciążająca na skutek zdarzenia znajdującego się poza jej właściwą kontrolą, uwzględnienia, którego nie można było właściwie przewidzieć w momencie zawierania umowy; oraz
  2. nie mogła właściwie uniknąć ani przezwyciężyć skutków przeszkody; strony są zobowiązane w odpowiednim terminie, powołując się na niniejszą klauzulę, do negocjowania alternatywnych warunków umowy, które będą właściwie uwzględniały konsekwencje zdarzenia
 3. Jeżeli zastosowanie ma ust. 2 niniejszej klauzuli, lecz druga strona umowy nie wyraziła zgody na alternatywne warunki umowne, które właściwie uwzględniają konsekwencje zdarzenia – zgodnie z ustaleniami niniejszego ustępu – strona powołująca się na niniejszą klauzulę ma prawo rozwiązać umowę.

XIII. STOSOWANIE OWS W RAMACH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 1. W przypadku międzynarodowych umów sprzedaży (kontraktów) wyłącza się zastosowanie Konwencji z dnia 11 kwietnia 1980 o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów.
 2. Umowy są zawierane na prawie polskim i strony dokonują wyboru prawa polskiego jako właściwego dla niniejszej umowy
  z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 3. W sprawach nieuregulowanych umową oraz postanowieniami OWS stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku, gdy produkt opuści granice Rzeczpospolitej Polski Kupujący w terminie najpóźniej do 15 dnia od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy wysyłka dostarczy do Sprzedającego dokumenty potwierdzające Wewnątrzwspólnotową dostawę lub potwierdzające wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej.
 5. W przeciwnym wypadku Sprzedający wystawi dla Kupującego notę na kaucję w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży stawki podatku VAT wartości Produktów sprzedanych zgodnie z niniejszym potwierdzeniem zamówienia, do czego Kupujący nieodwołalnie upoważnia Sprzedającego. Kaucja zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 7 dni od daty wystawienia noty na kaucję.  Kaucja zostanie zwrócona Kupującemu po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Dopuszcza się zaliczenie wpłaconej kaucji na poczet późniejszych dostaw.
 6. Jeżeli nie ustalono inaczej w pisemnej umowie (kontrakcie), wszelkiego rodzaju opłaty, w tym bankowe, podatki, cła i inne tego typu zobowiązania obciążają Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający zobowiązany jest do regulowania
  i opłacania swoich zobowiązań za czynności, których dokonuje na podstawie umowy (kontraktu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i które zgodnie z prawem winny zostać uiszczone w kraju Sprzedającego,
 7. Wszelkiego rodzaju oświadczenia oraz listy winny zostać sporządzane w języku kontraktu ustalonym w pisemnej umowie,
  w braku takowego uregulowania obowiązujący jest język polski lub angielski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami tekstu w różnych językach obowiązująca jest polska wersja językowa.

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

 1. Cesja. Żadna ze stron nie ma prawa dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, która nie ma ona prawa odmówić jej wydania bez uzasadnienia; z zastrzeżeniem, że ANTICOR ma prawo dokonać cesji swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez takiej zgody na rzecz dowolnego podmiotu powiązanego ANTICOR bądź nabywcy albo cesjonariusza zasadniczej części obiektów Kupującego, w których wytwarzany jest produkt. Zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, niniejsza umowa dotyczy i jest wiążąca pod każdym względem i działa na korzyść następców prawnych i dozwolonych prawem cesjonariuszy Stron.
 2. Cesja wierzytelności przysługujących ANTICOR względem Kupującego nie wymaga zgody Kupującego. Niniejsze postanowienie dotyczy również prawa ANTICOR do zawarcia umowy faktoringu co do całości lub części wierzytelności względem danego Kupującego.
 3. W czasie trwania umowy strony zobowiązują się wzajemnie do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji wzajemnie od siebie otrzymanych a dotyczących umowy czy jej realizacji lub innych informacji poufnych przekazanych sobie nawzajem. Za wyjątkiem, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa na rzecz uprawnionych organów państwowych. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ANTICOR spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 tyś. zł za każde ujawnienie co nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ANTICOR w związku z realizacją umów sprzedaży produktów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez ANTICOR działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Rozbieżności. W razie rozbieżności pomiędzy sporządzonymi na piśmie warunkami innej umowy lub dokumentu i niniejszymi Warunkami Sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży. 
 6. Ważność Postanowień. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jego część zostanie uznane za nieważne lub prawnie nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na pozostałą część takiego postanowienia oraz na inne postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach.