Polityka prywatności

W firmie ANTICOR Sp. z o.o. ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z naszego serwisu traktujemy bardzo poważnie. Informujemy w jasny sposób o tym, do czego potrzebujemy danych osobowych i jak długo je przechowujemy. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem i dbałością o ich bezpieczeństwo na każdym etapie przetwarzania. Wyznaczyliśmy kompetentnego i rzetelnego, Inspektora Ochrony Danych właśnie dlatego,aby zapewnić profesjonalny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo;

ANTICOR Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Wygoda 28

wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod nr: 0000145461, NIP: 6770046610, REGON: 350523037.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: e-mail: rodo@anticor.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz wymagany przepisami prawa podatkowego, czyli przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zawarliśmy umowę. 

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy przewozowe.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z nami umowy. 

Pliki cookies

Serwis internetowy stosuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny internetowej oraz automatycznie rozpoznają go podczas kolejnych wizyt – ujawniają więc sposób i charakter wykorzystywania tej witryny. Można zapobiec instalacji plików cookies, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Może to jednak uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich usług.

Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane Użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

Uaktualnienie i modyfikacja

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, aby zapewnić, że spełnia ona obowiązujące wymogi prawne lub aby wdrażać zmiany w naszych usługach w polityce prywatności, na przykład przy okazji wprowadzania nowych usług. Przed skorzystaniem z naszej witryny należy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych ważny na dzień 20-07-2018 r.